SKONDOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DIGITREE GROUP ZA 2021 ROK
LIST PREZESA
Drodzy Akcjonariusze, Inwestorzy, Pracownicy i Kontrahenci,
Z wielką przyjemnością przedstawiam Państwu raport roczny Grupy
Kapitałowej Digitree Group za 2021 rok. Był to czas bardzo intensywny zarówno dla
całej branży digital, jak i wszystkich naszych Klientów, którzy pogłębiali cyfryzację
swoich przedsiębiorstw i decydowali się w coraz większym stopniu korzystać
z oferowanych przez naszą Grupę usług. Miniony rok obfitował jednocześnie również
w rozwój wielu nowych projektów w ramach naszej Grupy. Dzięki tym wszystkim
czynnikom, możemy pochwalić się rekordowym wzrostem skonsolidowanych
przychodów do poziomu ponad 67 mln zł!
Podsumowanie ubiegłego roku chciałbym rozpoczą ć od podziękowania
wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój naszej Grupy Kapitałowej: przede wszystkim
Pracownikom, Współpracownikom, licznym Partnerom Grupy, a także naszym Inwestorom
i Klientom! Bez ich zaangażowania, współpracy i zaufania nie bylibyśmy
w stanie osią gną ć zarówno dużych jak i tych małych sukcesów minionego roku.
W 2021 roku Grupa osią gnęła przychody w wysokości 67,49 mln , które były
o 23,6% wyższe niż rok wcześniej. W samym czwartym kwartale przychody wyniosły 18,3
mln (wzrost o 11% względem Q4 2020). Powyższe wzrosty zostały wypracowane we
wszystkich jednostkach biznesowych Grupy i łą cznie stanowiły rekordową w historii
Grupy wartość. W 2021 roku EBITDA wzrosła r/r o 20,6%, tj. do poziomu 3,8 mln .
Osią gnęliśmy również zysk netto na poziomie 308 tys. , wobec straty wygenerowanej rok
wcześniej. Dobre wyniki Grupy są efektem wzrostu we wszystkich ównych obszarach
naszej działalności.
2021 rok rozpoczęliśmy od zdefiniowana nowych celów i drogi, jaką chcemy
podą żać w najbliższych latach. Nasza nowa Strategia przede wszystkim określa, w którym
kierunku zmierzamy i co chcemy osią gną ć. Robimy to innowacyjnie, opierają c się na
wartościach, w które wspólnie wierzymy, czerpią c ogromną radość z tego, co robimy z
tak pełnym zaangażowaniem bo jesteśmy przekonani, że tylko takie podejście ma sens.
Motywem przewodnim Strategii jest odpowiedzialność za sukces klientów w cyfrowym
świecie. Chcemy rozwijać się poprzez skoncentrowane na naszych partnerach
rozwią zania, zdefiniowane zgodnie z odpowiednimi segmentami rynku. Patrzą c na
realizację celów Strategii z perspektywy całej Grupy i trzech filarów rozwojowych, udało
się nam na ten moment osią gną ć wzrosty znacznie przewyższają ce nasze założenia. Były
to wzrosty od 50 do niemal 80% r/r: dla produktów wdrożeniowych 63% wzrostu, dla
internacjonalizacji biznesu 78% wzrostu, natomiast dla ekosystemu e-commerce 47%
wzrostu. Wyniki te pozwalają nam z optymizmem patrzeć na przyszłe perspektywy
rozwoju całej naszej Grupy Kapitałowej.
W zwią zku z powyższym w najbliższych mies cach będziemy równie
intensywnie pracować nad rozwojem naszej Grupy, w szczególności w obszarze
oferowanych w naszych strukturach rozwią zań technologicznych i usług dla e-commerce.
Jest to dla nas szczególnie ważne, zwłaszcza z uwagi na dynamiczny wzrost tego rynku w
ostatnich latach i zauważalne zapotrzebowanie naszych Klientów na usługi digitalowe
aśnie w tym segmencie.
Rozwój naszej Grupy Kapitałowej Digitree Group zwią zany jest także z rozwojem
naszych struktur oraz pracowników. Stą d też wartymi podkreślenia komponentami naszej
Strategii są elementy dotyczą ce naszej wizji, misji oraz wartości, którymi się kierujemy.
Chcemy brać odpowiedzialność za sukces naszych Klientów, jest to wymagają ce zadanie,
które z jednej strony jest oczywiście obietnicą dla naszych Klientów, ale z drugiej strony,
wiele mówi o sposobie, w jaki myślimy o sobie samych i o rozwoju wewnętrznych
kompetencji. Wszystko to powoduje, że chcą c stawiać na sukces Klientów, będziemy
również stawiać na sukces Pracowników należą cych do naszej organizacji. Ponadto,
w 2021 roku Grupa realizowała również ideę społecznie odpowiedzialnego biznesu. Bardzo
ważnym elementem naszego rozwoju były więc zagadnienia środowiskowe, m.in.
zmierzenie naszego wpływu za sprawą dokonania obliczeń emisji śladu węglowego.
Zdajemy sobie sprawę, że w tej materii mamy jeszcze wiele do zrobienia, dlatego