SKONDOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DIGITREE GROUP ZA 2021 ROK
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DIGITREE GROUP S.A.
Zarzą d Digitree Group S.A. potwierdza, że zgodnie z jego najleps wiedzą , roczne
skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporzą dzone zostały
zgodnie z obowią zują cymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób
prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację mają tkową i finansową Grupy Kapitowej Emitenta
oraz jej wynik finansowy.
Ponadto, roczne skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta
zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osią gnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej, w tym opis
podstawowych zagrożeń i ryzyka.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad
rachunkowości, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz w zakresie
wymaganym przez rozporzą dzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie
informacji bieżą cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebę cego państwem członkowskim. Sprawozdanie to
obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku i okres porównywalny od 1 stycznia
do 31 grudnia 2020 roku.
Zarzą d Digitree Group S.A. potwierdza, na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej
Spółki, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonują cy badania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z obowią zują cymi
przepisami prawa.
Zgodnie z przyjętymi przez Zarzą d zasadami ładu korporacyjnego, biegły rewident, tj. PRO
AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, został wybrany
przez Radę Nadzorczą Digitree Group S.A. w dniu 07.08.2020 r. Rada Nadzorcza dokonała
powyższego wyboru, mają c na uwadze zagwarantowanie pełnej niezależności
i obiektywizmu samego wyboru, jak i realizacji zadań przez biegłego rewidenta.
Ponadto, Zarzą d Digitree Group S.A. wskazuje, że:
a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonują cego badanie spełniali warunki do
sporzą dzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowią zują cymi przepisami,
standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
b) przestrzegane obowią zują ce przepisy zwią zane z rotacją firmy audytorskiej
i kluczowego bieego rewidenta oraz obowią zkowymi okresami karencji,
c) Digitree Group S.A. posiada politykę wyboru firmy audytorskiej oraz politykę
świadczenia przez firmę audytorską , przeprowadzają badanie, przez podmioty
powią zane z firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej,
dozwolonych usług niebędą cych badaniem jednostkowego i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Digitree Group S.A.
Rybnik, 14.04.2022 r.
Zarzą d Digitree Group S.A.:
____________________________ _______________________________
Rafał Zakrzewski, Prezes Zar du Przemysław Marcol, Członek Zarzą du
______________________________ ________________________________
Wiktor Mazur, Członek Zarzą du Konrad Żaczek, Członek Zarzą du
*Oświadczenie podpisane wraz z dokumentem Skonsolidowanego Sprawozdania z działalności Zarzą du