OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
Zarząd Digitree Group S.A. potwierdza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, roczne
sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie
z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy,
rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki Digitree Group S.A. oraz jej wynik
finansowy.
Ponadto, roczne sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju
i osiągnięć oraz sytuacji Digitree Group S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad
rachunkowości, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz w zakresie
wymaganym przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Sprawozdanie to
obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku i okres porównywalny od 1 stycznia
do 31 grudnia 2020 roku.
Zarząd Digitree Group S.A. potwierdza, na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej
Spółki, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania
sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Zgodnie z przyjętymi przez Zarząd zasadami ładu korporacyjnego, biegły rewident, tj. PRO
AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, został wybrany
przez Radę Nadzorczą Digitree Group S.A. w dniu 07.08.2020 r. Rada Nadzorcza dokonała
powyższego wyboru, mając na uwadze zagwarantowanie pełnej niezależności
i obiektywizmu samego wyboru, jak i realizacji zadań przez biegłego rewidenta.
Ponadto, Zarząd Digitree Group S.A. wskazuje, że:
a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego
sprawozdania finansowego zgodnie
z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki
zawodowej,
b) przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej
i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
c) Digitree Group S.A. posiada politykę wyboru firmy audytorskiej oraz politykę
świadczenia przez firmę audytorską, przeprowadzającą badanie, przez podmioty
powiązane z firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej, dozwolonych
usług niebędących badaniem jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Digitree Group S.A.
Rybnik, 14.04.2022 r.
Zarząd Digitree Group S.A.*:
________________________________ ____________________________________
Rafał Zakrzewski, Prezes Zarządu Przemysław Marcol, Członek Zarządu
________________________________ ____________________________________
Wiktor Mazur, Członek Zarządu Konrad Żaczek, Członek Zarządu
*Oświadczenie podpisane wraz z dokumentem Sprawozdania z działalności Zarządu