PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. (Nexia Pro Audit) jest firmą członkowską sieci “Nexia International”.
Nexia International Limited nie świadczy usług we własnym imieniu ani w żaden inny sposób. Nexia International Limited oraz firmy członkowskie sieci Nexia International (włączając członków
prowadzących działalność pod nazwą zwierającą słowo NEXIA) nie są częścią globalnej firmy partnerskiej. Nexia International Limited nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania, zaniechania
lub zobowiązania jakiegokolwiek ze swoich członków. Każda firma członkowska w sieci Nexia International jest podmiotem odrębnym.
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000125073, NIP: 676-22-17-735, REGON: 356548127
PRO AUDIT
Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.
ul. E. Wasilewskiego 20
30-305 Kraków
T: +48 (12) 632 80 32
F: +48 (12) 632 80 64
www.nexiaproaudit.pl
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO
REWIDENTA Z BADANIA
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
DIGITREE GROUP S.A.
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego DIGITREE GROUP S.A. („Spółka”),
które zawiera sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz rachunek
zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku
oraz informac dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje
objaśniające („sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień
31 grudnia 2021 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy
zakończony w tym dniu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską i przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem
Spółki;
zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie
z przepisami rozdziału 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
(Dz. U. z 2021 roku, poz. 217, z późniejszymi zmianami) („Ustawa o rachunkowości”).
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy
dnia 14 kwietnia 2022 roku.
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie krajowych standardów badania oraz innych
dokumentów, z późniejszymi zmianami („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 roku
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 roku,
poz. 1415, z późniejszymi zmianami) („Ustawa o biegłych rewidentach”) oraz Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) numer 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie
szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek
interesu publicznego („Rozporządzenie UE” Dz. U. UE L 158 z 27 maja 2014 roku, z późniejszymi
zmianami). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji
naszego sprawozdania „Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania
finansowego”.
2
Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych księgowych
(w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów
Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów,
z późniejszymi zmianami, oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania
sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi
wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident
oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi
w Ustawie o biegłych rewidentach oraz Rozporządzeniu UE.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii.
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej
znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy.
Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym
ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych
odnieśliśmy się w kontekście naszego badania sprawozdania finansowego jako całości oraz przy
formułowaniu naszej opinii oraz podsumowaliśmy naszą reakcję na te rodzaje ryzyka,
a w przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia
związane z tymi rodzajami ryzyka. Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.
Kluczowa sprawa badania
Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy
Wycena wartości niematerialnych i prawnych
Znaczną część wartości niematerialnych i
prawnych prezentowanych w sprawozdaniu
finansowym stanowi System SARE. System ten jest
udoskonalany poprzez prace rozwojowe, które
zwiększają jego wartość. Spółka traktuje ten system
jako wartości niematerialne o nieokreślonym okresie
użytkowania i go nie amortyzuje, tylko co roku
przeprowadza test na utratę wartości.
Ryzyko istotnego zniekształcenia dotyczy wyceny
Systemu SARE, którego wartość księgowa
na 31 grudnia 2021 wynosi 5 825 tys. i związane
jest z wynikiem testu na utratę wartości. Z punktu
widzenia oceny utraty wartości istotne założenia
przyjęte do testu, w tym przede wszystkim szacunki
przyszłych przychodów generowanych przez System.
Powyższa kwestia została opisana w nocie 8
jednostkowego sprawozdania finansowego.
Podejście do badania
W ramach badania procedury obejmowały:
- rozmowę z osobami odpowiedzialnymi
za przygotowanie testu na utratę wartości;
- ocemetodologii testu;
- analizę założeń testu na utratę wartości
przygotowaną przez Spółkę, w tym
w szczególności: prognozowanych przychodów
ze sprzedaży, zastosowanej stopy dyskonta;
- sprawdzenie matematycznej poprawności
obliczeń;
- uzgodnienie danych bazowych do ewidencji
księgowej;
- weryfikację poprawności porównania wyników
testu do wartości księgowej systemu;
- weryfikację kompletności i poprawności
ujawnień.
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, przyjętymi zasadami
(polityką) rachunkowości oraz obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem Spółki, a także
za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną, aby umożliw sporządzenie
sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem
lub błędem.
3
Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki
do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych
z kontynuac działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy
rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki,
albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji
lub zaniechania działalności.
Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie
finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady
Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość
nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie
sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem
pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące
istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane
za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć
na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.
Koncepcja istotności stosowana jest przez biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu
i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceń
oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na sprawozdanie finansowe, a także przy
formułowaniu opinii biegłego rewidenta. W związku z powyższym wszystkie opinie i stwierdzenia
zawarte w sprawozdaniu z badania wyrażane z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego
poziomu istotności ustalonego zgodnie ze standardami badania i zawodowym osądem biegłego
rewidenta.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności
lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm,
a także:
identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania
odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które wystarczające
i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego
zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ
oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd
lub obejścia kontroli wewnętrznej;
uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania
procedur badania, które odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia
opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;
oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność
szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki;
wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady
kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów
badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może
poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy
do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym
sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym
lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski
oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania
biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka
zaprzestanie kontynuacji działalności;
4
oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego,
w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podsta
transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.
Przekazujemy Radzie Nadzorczej informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie
przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących
słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.
Składamy Radzie Nadzorczej oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów etycznych
dotyczących niezależności oraz, że będziemy informować ich o wszystkich powiązaniach i innych
sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie dla naszej niezależności,
a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy o zastosowanych zabezpieczeniach.
Spośród spraw przekazywanych Radzie Nadzorczej ustaliliśmy te sprawy, które były najbardziej
znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy i dlatego
uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego
rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje zabraniają publicznego ich ujawnienia lub gdy,
w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że kwestia nie powinna być przedstawiona w naszym
sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje
przeważyłyby korzyści takiej informacji dla interesu publicznego.
Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2021 roku („sprawozdanie z działalności”) wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu
korporacyjnego, który jest wyodrębnioną częścią tego sprawozdania oraz Raport Roczny za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku („Raport roczny”) (razem „Inne informacje”).
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Innych informacji zgodnie z przepisami prawa.
Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie
z działalności Spółki wraz z wyodrębnionymi częściami spełniało wymagania przewidziane przepisami
prawa.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych informacji. W związku
z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze Innymi
informacjami, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie są istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym
lub naszą wiedzą uzyskapodczas badania, lub w inny sposób wydają się istotnie zniekształcone.
Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia w Innych informacjach,
jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem
zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie
z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami
zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Ponadto jesteśmy zobowiązani do wydania opinii,
czy Spółka w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarła wymagane informacje.
Sprawozdanie z działalności Spółki uzyskaliśmy przed datą niniejszego sprawozdania z badania,
a Raport Roczny będzie dostępny po tej dacie. W przypadku, kiedy stwierdzimy istotne
zniekształcenie w Raporcie Rocznym jesteśmy zobowiązani poinformować o tym Radę Nadzorczą
Spółki.
5
Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, sprawozdanie z działalności
Spółki:
zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem
70 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
członkowskim (Dz.U. z 20 kwietnia 2018 roku, poz. 757, z źniejszymi zmianami)
(„Rozporządzenie o informacjach bieżących”);
jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy,
że nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.
Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego
Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła informacje
określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 Rozporządzenia o informacjach bieżących. Ponadto, naszym
zdaniem, informacje zawarte w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz i tego Rozporządzenia
zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zgodne z mającymi zastosowanie
przepisami oraz informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem sprawozdań
finansowych.
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że usługi niebędące badaniem
sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Spółki i jej spółek zależnych zgodne
z prawem i przepisami obowiązującymi w Polsce oraz że nie świadczyliśmy usług niebędących
badaniem, które są zakazane na mocy art. 5 ust.1 Rozporządzenia UE oraz art.136 Ustawy
o biegłych rewidentach. Usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy
na rzecz Spółki i jej spółek zależnych w badanym okresie zostały wymienione na stronie 90
Sprawozdania z działalności Spółki.
Wybór firmy audytorskiej
Zostaliśmy wybrani do badania sprawozdania finansowego Spółki uchwałą Rady Nadzorczej Spółki
z dnia 7 sierpnia 2020 roku.
Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze
sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Krzysztof Gmur.
Działający w imieniu:
PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.
z siedzibą przy ul. E. Wasilewskiego 20, 30-305 Kraków
wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 2696
w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe
Krzysztof Gmur
Nr ewid. 10141
Kraków, 14 kwietnia 2022 roku