WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GK DIGITREE GROUP
dane w zł
Wyszczególnienie
01.01.2021-31.12.2021
PLN
EUR
PLN
EUR
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów
67 492 216
14 744 340
54 601 405
12 203 613
Koszt własny sprzedaży
68 189 456
14 896 659
55 710 459
12 451 491
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
344 616
75 285
-1 220 119
-272 701
Zysk (strata) brutto
259 542
56 700
-1 750 694
-391 286
Zysk (strata) netto
276 980
60 509
-1 350 152
-301 764
Liczba udziałów/akcji w sztukach
2 485 775
2 485 775
2 485 775
2 485 775
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)
0,11
0,02
-0,54
-0,12
BILANS
Aktywa trwałe
20 779 460
4 517 863
21 115 818
4 575 673
Aktywa obrotowe
16 946 624
3 684 529
17 607 662
3 815 477
Kapitał własny
22 032 314
4 790 258
21 345 563
4 625 458
Zobowiązania długoterminowe
2 440 903
530 700
2 856 276
618 938
Zobowiązania krótkoterminowe
13 252 867
2 881 434
14 521 641
3 146 754
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)
8,86
1,93
8,59
1,86
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej
3 222 700
704 031
6 355 515
1 420 481
Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
-1 858 934
-406 102
-2 875 201
-642 618
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-3 353 601
-732 627
-767 909
-171 630
Kurs EUR/PLN
2021
2020
- dla danych bilansowych
4,5994
4,6148
- dla danych rachunku zysków i strat
4,5775
4,4742
Do przeliczenia danych bilansowych użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.
Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią
arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu.