Akcjonariat

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziałów w kapitale zakładowym oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu Digitree Group S.A.

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów
Polinvest 7 S.a.r.l. 1 504 071 1 504 071 60,51% 60,51%
Tomasz Pruszczyński 371 365 371 365 14,94% 14,94%
Andrzej Słomka 135 580 135 580 5,45% 5,45%
Pozostali 474 759 474 759 19,10% 19,10%
Suma 2 485 775 2 485 775 100,00% 100,00%

Kapitał zakładowy

248.577,50 zł, na który składa się 2 485 775 akcji na okaziciela:
2 000 000 akcji serii A, 215 500 akcji serii B, 31 741 akcji serii C, 44 310 akcji serii D, 81 440 akcji serii E, 112.784 akcji serii G. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,10 zł