Akcjonariat

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziałów w kapitale zakładowym oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu Digitree Group S.A.:

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w KZ Udział na WZ
Polinvest 7 S.a.r.l. 1 504 071 1 504 071 60,51% 60,51%
Tomasz Pruszczyński* 280 000 280 000 11,26% 11,26%
Andrzej Słomka* 210 230 210 230 8,46% 8,46%
EUVIC IT S.A.* 181 100 181 100 7,29% 7,29%
Pozostali 310 374 310 374 12,48% 12,48%
Suma 2 485 775 2 485 775 100,00% 100,00%

*Zgodnie z porozumieniem akcjonariuszy zawartym w dniu 16.11.2022 r. (raport ESPI nr 31/2022) na Walnym Zgromadzeniu Spółki liczba głosów Pana Tomasza Pruszczyńskiego, Pana Andrzeja Słomki oraz EUVIC IT S.A. odpowiada sumie ich liczby akcji

Kapitał zakładowy

248.577,50 zł, na który składa się 2 485 775 akcji na okaziciela:
2 000 000 akcji serii A, 215 500 akcji serii B, 31 741 akcji serii C, 44 310 akcji serii D, 81 440 akcji serii E, 112.784 akcji serii G. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,10 zł.