Indywidualne standardy raportowania - wyciąg

Digitree Group S.A. jest Emitentem, którego instrumenty finansowe zostały dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w związku z tym, Emitenta obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).

Od dnia 3 lipca 2016 roku, zgodnie z Rozporządzeniem MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane zobowiązane są do powiadamiania Digitree Group S.A. i Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych na własny rachunek transakcjach na instrumentach finansowych Digitree Group S.A.

Indywidualne Standardy Raportowania Spółki Digitree Group (wyciąg) można przeczytać TUTAJ. 

POWIADOMIENIA ART. 19 MAR

Osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane zobowiązane są do powiadamiania Emitenta oraz KNF o transakcjach dokonanych w związku z art. 19 MAR. KNF udostepnił w grudniu 2019 r. elektroniczny formularz umożliwiający składanie powiadomień dla KNF z poziomu przeglądarki internetowej. Instrukcja korzystania z elektronicznego formularza dostępna jest TUTAJ. 

JAK DOKONAĆ POWIADOMIENIA?

Powiadomienie należy przekazać KNF, co według najlepszej wiedzy Emitenta, najlepiej zrobić poprzez dedykowany elektroniczny formularz dostepny pod adresem https://19mar.knf.gov.pl. Notyfikacje „w trybie awaryjnym” można składać na adres poczty elektronicznej awaryjny.19mar@knf.gov.pl. Powiadomienie należy również przesyłać do Digitree Group S.A. - najlepiej zrobić to wysyłając wygenerowany pod linkiem https://19mar.knf.gov.pl plik pdf na adres e-mail: dokumenty@digitree.pl