Indywidualne standardy raportowania - wyciąg

Digitree Group S.A. jest Emitentem, którego instrumenty finansowe zostały dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w związku z tym, Emitenta obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).

Od dnia 3 lipca 2016 roku, zgodnie z Rozporządzeniem MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane zobowiązane są do powiadamiania Digitree Group S.A. i Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych na własny rachunek transakcjach na instrumentach finansowych Digitree Group S.A.

POWIADOMIENIA ART. 19 MAR

W celu ułatwienia procesu powiadamiania naszych inwestorów o dokonanych transakcjach, prezentujemy Państwu wzór powiadomienia, który można pobrać TUTAJ. KNF udostepnił w grudniu 2019 r. elektroniczny formularz umożliwiający składanie powiadomień dla KNF z poziomu przeglądarki internetowej. Instrukcja korzystania z elektronicznego formularza dostępna jest TUTAJ.

CO ZROBIĆ Z POWIADOMIENIEM?

Skan podpisanych powiadomień należy przesyłać do Digitree Group S.A. na adres e-mail: dokumenty@sare.pl. Powiadomienia te należy również przekazać KNF, co według najlepszej wiedzy Emitenta, najlepiej zrobić poprzez dedykowany elektroniczny formularz dostepny pod adresem https://19mar.knf.gov.pl. Notyfikacje „w trybie awaryjnym” można składać na adres poczty elektronicznej awaryjny.19mar@knf.gov.pl. 

Indywidualne Standardy Raportowania – Wyciąg

02.10.2017 r. PDF • 807.18 KB