Wybrane Dane Finansowe

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY DIGITREE GROUP S.A. W LATACH 2014-2018 (w tys. zł)

Kliknij w wybraną kategorię danych pod wykresem
i wybierz zakres informacji do jego sporządzenia

2014 2015 2016 2017 2018
Przychody ze sprzedaży 25021 38260 41342 45966 48334
Zysk brutto 2007 5286 5235 4197 1479
Zysk netto 1383 4050 3979 2832 517
Przepływy pieniężne netto na działalności operacyjnej 1758 3232 2816 4643 5686
Zobowiązania długoterminowe 355 301 554 811 1413
Zobowiązania krótkoterminowe 4274 6214 6591 8635 12897
Kapitał własny 15155 18908 22477 25147 25822
Zysk na działalności operacyjnej 2610 6247 5338 4320 1639