Wybrane Dane Finansowe

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY DIGITREE GROUP S.A. W LATACH 2016-2020 (w tys. zł)

Kliknij w wybraną kategorię danych pod wykresem
i wybierz zakres informacji do jego sporządzenia

2016 2017 2018 2019 2020
Przychody ze sprzedaży 41342 45966 48334 58303 54601
Zysk brutto 5235 4197 1479 -1138 -1751
Zysk netto 3979 2832 517 -1353 -1378
Przepływy pieniężne netto na działalności operacyjnej 2816 4643 5686 3473 6356
Zobowiązania długoterminowe 554 811 1413 3735 2673
Zobowiązania krótkoterminowe 6591 8635 12897 13106 14705
Kapitał własny 22477 25147 25822 22626 21346
Zysk na działalności operacyjnej 5338 4320 1639 -883 -1220

Dane finansowe za 2020 i 2019 rok Grupa Kapitałowa Digitree Group

31.12.2020 r. DOCX

Dane finansowe za 2020 i 2019 rok Digitree Group S.A.

31.12.2020 r. DOCX

Dane finansowe za 2018 i 2017 rok Grupa Kapitałowa Digitree Group

31.12.2018 r. DOCX

Dane finansowe za 2018 i 2017 rok Digitree Group S.A.

31.12.2018 r. DOCX

Dane finansowe za 2016 i 2015 rok Grupa Kapitałowa Digitree Group

31.12.2016 r. DOCX

Dane finansowe za 2016 i 2015 rok Digitree Group S.A.

31.12.2016 r. DOCX