22.06.2017

26.05.2017

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ SARE 22.06.2017 r.

PDF • 636.46 KB

Wzór Pełnomocnictwa i instrukcja do głosowania ZWZ SARE 22.06.2017 r.

PDF • 782.82 KB

Struktura Kapitału Zakładowego ZWZ SARE 22.06.2017 r.

PDF • 323.65 KB

Projekty Uchwał ZWZ SARE 22.06.2017 r.

PDF • 488.12 KB

Ogłoszenie Zarządu spółki SARE Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
 

Na podstawie art. 399 w zw. z § 11 statutu Spółki Zarząd SARE S.A. zwołuje w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 22.06.2017 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki tj. w Rybniku (44-200), przy ul. Raciborskiej 35A.

 

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej SARE S.A..

7. Przedstawienie następujących sprawozdań Rady Nadzorczej:

a) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto;

b) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016 r.,

c) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 r.

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2016,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2016,

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016,

d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku,

e) podziału zysku netto za rok obrotowy 2016,

f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016,

g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016,

9. Wolne wnioski

10. Zamknięcie Zgromadzenia

 

W dniu 15 maja 2017 r. Zarząd spółki SARE S.A. podjął uchwałę w sprawie zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z porządkiem zaprezentowanym powyżej oraz postanowił wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskami o zaopiniowanie proponowanych uchwał.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZ 22.06.2017 r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

22.06.2017 r. PDF • 305.35 KB