24.06.2021

28.05.2021

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Digitree Group S.A. 24.06.2021 r.

PDF • 167.2 KB

Projekty uchwał ZWZ Digitree Group S.A. 24.06.2021 r.

PDF • 368.89 KB

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania ZWZ 24.06.2021 r.

PDF • 618.61 KB

Struktura kapitału zakładowego ZWZ 24.06.2021 r.

PDF • 144.87 KB

Regulamin Programu Opcji załącznik do uchwały nr 313 ZWZ 24.06.2021 r.

PDF • 197.92 KB

Projekt Sprawozdania z wynagrodzeń w Digitree Group S.A. za lata 2019-2020

PDF • 905.19 KB

Projekt Polityki Wynagrodzeń w Digitree Group S.A. Wydanie II

PDF • 883.14 KB

Opinia Zarządu - załącznik do uchwały 314 ZWZ Digitree Group S.A. 24.06.2021 r.

PDF • 86.01 KB

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za 2020 rok

PDF • 188.49 KB

Klauzula informacyjna

PDF • 126.49 KB

Ogłoszenie Zarządu spółki DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Na podstawie art. 399 § 1 i z art. 395 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) oraz § 11 statutu spółki Digitree Group S.A. (dalej również: „Spółka”), Zarząd Spółki zwołuje w trybie art. 4021 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digitree Group S.A., które odbędzie się dnia 24.06.2021 r. o godzinie 11:00 w Warszawie, w biurze Spółki przy ul. Konstruktorskiej 11 (IV piętro).

 

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2020.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto,
b) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020,
c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku,
d) sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za lata 2019 – 2020 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2020,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2020,
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020,
d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku,
e) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za lata 2019 – 2020 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach,
f) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020,
g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020,
h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020,
i) przyjęcia aktualizacji Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A.,
j) zmiany statutu Spółki - uchylenie § 6a statutu Spółki dotyczącego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
k) wprowadzenia Programu Opcji Menedżerskich,
l) emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, rejestracji warrantów serii B i akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki,
m) przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. 9. Omówienie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. wchodzących w życie na podstawie uchwały nr 13/1834/2021 z 29.03.2021 r. Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dniem 01.07.2021 r., w szczególności w zakresie organizacji i funkcjonowania walnych zgromadzeń w Spółce.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku powyżej. 

 

!! UWAGA !! Spółka nie będzie transmitowała obrad powyższego walnego zgromadzenia, zwołanego na dzień 24.06.2021 r.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZ 24.06.2021 R. BĘDZIE ZAMIESZCZONA W TYM MIEJSCU

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

24.06.2021 r. PDF • 51.12 KB