09.06.2016

09.06.2016

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ SARE 09.06.2016 r.

PDF • 397.56 KB

Projekty Uchwał ZWZ SARE 09.06.2016 r.

PDF • 518.51 KB

Wzór Pełnomocnictwa i instrukcja do głosowania ZWZ SARE 09.06.2016 r.

PDF • 733.1 KB

Struktura kapitalu zakladowego ZWZ SARE 09.06.2016 r.

PDF • 173.43 KB

Ogłoszenie Zarządu spółki SARE Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
Na podstawie art. 399 oraz § 11 statutu Spółki Zarząd SARE SA zwołuje w trybie art. 402 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 9 czerwca 2016 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki tj. w Rybniku (44-200), przy ul. Raciborskiej 35A.
 

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

 
1. Wybór przewodniczącego
2. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2015
5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto;
b. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015,
c. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 r.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2015,
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2015,
c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015,
d. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku,
e. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015,
f. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015,
g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015,
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie Zgromadzenia
 

 

W dniu 10 maja 2016 r. Zarząd spółki SARE S.A. podjął uchwałę w sprawie zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z porządkiem zaprezentowanym powyżej oraz postanowił wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskami o zaopiniowanie proponowanych uchwał.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZ 09.06.2016 r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

09.06.2016 r. PDF • 825.8 KB