09.01.2015

09.01.2015

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 09.01.2015 r.

PDF • 235.43 KB

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 09.01.2015 r. - po zmianach

PDF • 264.87 KB

SARE projekty uchwał NWZ 09.01.2015 r.

PDF • 266.39 KB

Projekty uchwał na NWZ SARE 09.01.15 r. - po zmianach

PDF • 354.36 KB

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania NWZ 09.01.2015 r.

PDF • 367.07 KB

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania NWZ 09.01.2015 r. - po zmianach

PDF • 560 KB

SARE struktura kapitału zakładowego NWZ 09.01.2015 r.

PDF • 169.82 KB

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku („Spółka”) informuje, iż w dniu 19.11.2014 r. otrzymał od akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki oraz co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, tj. Damiana Rutkowskiego, Krzysztofa Dębowskiego oraz WS Investments Limited wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wobec powyższego działając na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 11 ust. 3 w zw. z § 11 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 09 stycznia 2015 r. na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Rybniku (44-200), przy ul. Raciborskiej 35A.

 

! Aktualizacja - Zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku (dalej “Emitent”, “Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 18 grudnia 2014 r. otrzymał żądanie od akcjonariusza, WS Investments Limited (dalej “Akcjonariusz”), działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 9 stycznia 2015 r. następujących spraw, które zostały zaproponowane przez w/w Akcjonariusza w stosunku do porządku obrad NWZ przedstawionego w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ z dnia 3 grudnia 2014 r.:

1. Zmiany statutu Spółki,
2. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Wraz z wnioskiem akcjonariusz przesłał również stosowne projekty uchwał.
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przedstawia porządek obrad, który został zaproponowany przez Akcjonariusza:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NWZ 09.01.2015 R.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

09.01.2015 r. PDF • 383.14 KB