Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 04.11.2021 r.

Zarząd Digitree Group S.A. zwołał na dzień 04.11.2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W porządku obrad znalazło się zatwierdzenie kooptacji Członka RN, zmiany w składzie organu nadzorczego Spółki, a także zmiany w Statucie i regulaminach.

 

Najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się dnia 04.11.2021 r. o godzinie 12:00 w Rybniku, w siedzibie Digitree Group S.A. przy ul. Raciborskiej 35A (I piętro). Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

 

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia kooptacji Członka Rady Nadzorczej oraz stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej.
 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Regulaminu Walnego Zgromadzenia
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Regulaminu Rady Nadzorczej.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Szczegóły dotyczące Walnego Zgromadzenia oraz treść dokumentów rozpatrywanych na posiedzeniu znajduje się pod tym linkiem: 

https://www.digitree.pl/pl/walne-zgromadzenia/0f880230-4658-4608-accb-1aa982a0cee3