Grupa Kapitałowa miała szacunkowo 20,4 mln zł przychodów i wynik EBITDA na poziomie niemal 0,7 mln zł.

Opublikowaliśmy szacunkowe skonsolidowane wyniki osiągnięte w pierwszym kwartale 2024 roku. Skonsolidowana sprzedaż odnotowała niewielki spadek w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, wynik EBITDA zwiększył się o blisko 40 proc., a strata netto zmalała o 0,1 mln zł. 

Przychody Grupy Kapitałowej Digitree Group szacunkowo osiągnęły poziom 20,4 mln zł. To niewielki spadek o 1,3 proc. w stosunku do pierwszych trzech miesięcy 2023 roku i wzrost o 14,6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku. Powyższe nieznaczne zmniejszenie skonsolidowanej sprzedaży spowodowane było w głównej mierze wynikiem spadku przychodów osiągniętych przez segment E-commerce Software House, który z kolei był efektem trudnych warunków rynkowych w tym obszarze. 

Szacunkowa strata netto Grupy wyniosła 0,72 mln zł, wobec straty sięgającej ok. 0,82 mln zł w tym samym okresie ubiegłego roku i 0,79 mln zł w pierwszym kwartale 2022 roku. Ponadto, szacunkowa EBITDA w pierwszym kwartale 2024 roku wyniosła niemal 0,68 mln zł, wobec blisko 0,49 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku i 0,39 mln zł w porównywalnym okresie 2022 roku. 

Wpływ na wynik skonsolidowanej EBITDA Digitree Group miały m.in. nakłady na prace rozwojowe, które zmniejszyły się w ramach całej Grupy Kapitałowej z 630 tys. zł w pierwszym kwartale 2023 roku do 410 tys. zł w tym samym okresie 2024 roku. Powyższe wynikało z jednoczesnego zwiększenia nakładów w ramach prac rozwojowych spółki Digitree Group S.A. związanych z systemem marketing automation SARE oraz zakończeniem prac rozwojowych w ramach spółki Fast White Cat S.A., będących częścią projektu finansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Ponadto, w pierwszym kwartale 2024 roku w ramach Grupy Kapitałowej rozpoczęto amortyzację systemów SARE oraz INIS, która wyniosła w tym okresie nieco ponad 225 tys. zł, co przyczyniło się do wzrostu amortyzacji na poziomie skonsolidowanych wyników Grupy oraz wpłynęło na poziom zysku brutto i netto Grupy Kapitałowej Digitree Group.

Zarówno w pierwszym kwartale 2024 roku jak i pierwszym kwartale 2023 roku nie wystąpiły istotne zdarzenia jednorazowe mające wpływ na wyniki Grupy.

 

Cieszy nas, iż w tych wymagających warunkach rynkowych poprawiliśmy rok do roku wynik na poziomie EBITDA Grupy już trzeci kwartał z rzędu. Pomimo niższego wyniku w segmencie E-commerce Software House, praca nad stroną kosztową naszej agencji performance’owej oraz holdingu wraz z dobrymi wynikami od strony przychodowej i marżowej segmentu Digital Media i agencji kreatywno-strategicznej, przynosi oczekiwane przez nas efekty. Wierzymy również, że podejmowane inicjatywy rozwojowe w niemal wszystkich segmentach naszej Grupy pozwolą nam na dalszą poprawę wyników w kolejnych kwartałach. - komentuje Konrad Żaczek, Prezes Zarządu Digitree Group S.A.

Całość wyników wraz ze szczegółowym raportem zostanie opublikowana w dniu 23.05.2024 r.