Strategia Grupy Kapitałowej Digitree Group na lata 2021-2023 z perspektywą do 2025 roku

Motywem przewodnim naszej Strategii jest odpowiedzialność za sukces Klientów Grupy w cyfrowym świecie. Chcemy rozwijać się poprzez skoncentrowane na Kliencie rozwiązania dla zdefiniowanych segmentów rynku, internacjonalizację biznesu, integrację grupowych procesów, narzędzi i działań, a także transakcje M&A, uzupełniające posiadane przez nas kompetencje.

 

Działamy z pasją, wierząc, że nasze technologiczne rozwiązania przyniosą Klientom nieograniczone możliwości rozwoju!

Nasza Strategia określa, w którym kierunku zmierzamy i co chcemy osiągnąć. Dzięki niej możemy zaplanować, gdzie chcemy być i jakimi drogami będziemy podążać. Robimy to innowacyjnie, opierając się na wartościach, w które wspólnie wierzymy, czerpiąc ogromną radość z tego, co robimy z tak pełnym zaangażowaniem bo jesteśmy przekonani, że tylko takie podejście ma sens.

 

Wizja i misja

 

Własne, technologiczne rozwiązania dają nieograniczone możliwości rozwoju 

Zdefiniowaliśmy trzy filary strategii, które będą mieć zasadniczy wpływ na osiągnięcie naszej nowej wizji przedsiębiorstwa jako europejskiego lidera transformacji cyfrowej w obszarze marketingu i sprzedaży.

TRZY FILARY STRATEGII GRUPY KAPITAŁOWEJ DIGITREE GROUP W LATACH 2021-2023:

 

I. ROZWÓJ PRODUKTÓW WDROŻENIOWYCH

II. INTERNACJONALIZACJA BIZNESU GRUPY I NASZYCH KLIENTÓW

III. EKOSYSTEM DIGITREE GROUP DLA E-COMMERCE

Nasza Grupa Kapitałowa dostrzega swoje silne strony oraz obecne i przyszłe szanse rozwoju, dlatego wyznaczyliśmy w ramach Strategii na lata 2021-2023 trzy filary i cele rozwojowe:

 

I. ROZWÓJ PRODUKTÓW WDROŻENIOWYCH

Najbardziej wymagającym i największym partnerom biznesowym proponowane są dedykowane usługi wdrożeniowe i eksperckie, dzięki czemu maksymalizujemy efekty w obszarach szczególnie ważnych dla każdego z nich. Do kluczowych inicjatyw strategicznych w ramach tego segmentu należy SARE Automation – unikatowe i zaawansowane rozwiązania marketing automation wraz z pełną analityką ich efektywności oraz Magento Commerce – projektowanie, tworzenie i wdrażanie sklepów internetowych na platformy e-commerce.

CO NAS WYRÓŻNIA:

  • 16 lat kompleksowych wdrożeń i dominacja w wybranych branżach. 
  • Nowe, autorskie technologie stworzone w oparciu o prace B&R, współfinansowane przez NCBiR.
  • Regionalny lider Magento Commerce.

AMBICJA STRATEGICZNA: zamierzamy osiągnąć skumulowany średni roczny wzrost przychodów Grupy ze sprzedaży produktów wdrożeniowych na poziomie 25 proc. w latach 2021-2023 oraz wzrost NPS (ang. Net Promoter Score - wskaźnik lojalności klientów) o 5 pkt r/r.

II. INTERNACJONALIZACJA BIZNESU GRUPY I JEJ KLIENTÓW

Internacjonalizacja naszego biznesu jest możliwa dzięki współpracy z zagranicznymi partnerami, takimi jak Channel Engine (platformą technologiczną pozwalającą na integrację z ponad 30 marketplace’ami w Europie i na świecie)  i Adobe (dzięki czemu wdrażamy e-commerce na platformy sprzedażowe przez lidera Magento Commerce w Europie Środkowej – Fast White Cat S.A.), co pozwoli Grupie Kapitałowej rozwijać inicjatywy takie jak Marketplaceme i Fast White Cat International. Działamy w czterech wymiarach:

a) Produkty i usługi Grupy realizowane w Europie Zachodniej na zlecenie tamtejszych lokalnych Klientów;

b) Produkty i usługi Grupy realizowane w Polsce na zlecenie zagranicznych firm;

c) Produkty i usługi Grupy realizowane w Europie Środkowej na zlecenie zagranicznych firm;

d) Produkty i usługi Grupy realizowane za granicą na zlecenie polskich firm. 

CO NAS WYRÓŻNIA:

  • Ekspertyza rynkowa oraz najszersze zaplecze technologiczne.
  • Partnerstwo z Channel Engine.
  • Fast White Cat jest liderem Magento Commerce w Europie Środkowej. 

AMBICJA STRATEGICZNA: zamierzamy osiągnąć skumulowany średni roczny wzrost przychodów Grupy ze sprzedaży do podmiotów spoza Polski na poziomie 22 proc. w latach 2021-2023 oraz wzrost NPS o 5 pkt r/r.

III. EKOSYSTEM DLA E-COMMERCE

Kompleksowa oferta umożliwiająca optymalizację całości aktywności e-sklepów. Dostarczamy zarówno pojedyncze narzędzia, jak również budujemy całe ekosystemy, obejmujące tworzenie platform e-commerce i narzędzi marketing automation, całościową strategię e-commerce’ową, integrację z kluczowymi marketplace’ami w Polsce i za granicą. Dzięki temu optymalizujemy całość aktywności Klienta w e-commerce w jednym miejscu. Dostosowujemy nasze działania do bieżącej sytuacji biznesów, ponieważ rozumiemy całość narzędzi e-handlu, a także posiadamy szeroki wachlarz własnych rozwiązań. Do kluczowych inicjatyw w tym zakresie należy: E-commerce One-Stop-Shop – wszystkie produkty Grupy oferowane w ramach wspólnej oferty przez dedykowany zespół strategicznej sprzedaży grupowej oraz Digitree E-commerce Consulting - usługi audytu i rekomendacji ekosystemu dla branży e-commerce. 

CO NAS WYRÓŻNIA?

  • Szeroki portfel własnych rozwiązań.
  • Umiejętność głębokiego dostosowania oferty do potrzeb Klienta.
  • Rozumienie całości narzędzi dla e-commerce.

AMBICJA STRATEGICZNA: zamierzamy osiągnąć skumulowany średni roczny wzrost przychodów Grupy z segmentu e-commerce na poziomie 20 proc. w latach 2021-2023 oraz wzrost NPS o 5 pkt r/r.

Przewagi konkurencyjne Grupy i rozwój naszych kompetencji w przyszłości

Nasza Grupa Kapitałowa zdobyła w ostatnich kilkunastu latach wysoką pozycję lidera w obszarze E-mail Marketingu, wdrożeń Magento Commerce, Performance Marketingu czy Data Warehouse. Ponadto obecna jest na kilku atrakcyjnych rynkach, tj. smart retargeting, rynek marketplace’ów czy marketing automation, charakteryzujących się wysokimi wzrostami i dużym potencjałem w kolejnych latach. Ważnym elementem Strategii jest również uzupełnianie i podwyższanie poziomu kompetencji Grupy, realizowane poprzez wewnętrzny inkubator projektów, rozwijający nowe innowacyjne inicjatywy biznesowe pochodzące z wnętrza Grupy lub przejęcia komplementarnych biznesów, które będą podnosić jakość oferty i tym samym budować naszą wartość.

 

inkubator i m&A2

 

Nowe cele finansowe Zarządu

Strategia Grupy Kapitałowej Digitree Group na lata 2021-2023 definiuje również nowe cele finansowe Zarządu.

 

 

Wartości i kultura organizacji są fundamentem naszego wzrostu.

Choć różnimy się pod względem płci, wieku, doświadczenia czy zainteresowań, łączą nas wspólne wartości, które nie tylko definiują naszą organizację, czy relacje z Klientami, ale przede wszystkim dają nam energię i chęć do działania, ponieważ pokazują, że to ludzie są w centrum nasze uwagi.

DYNAMIKA I INNOWACJA

Na bieżąco śledzimy zmiany jakie zachodzą na rynku e-marketingu i marketing automation, w szczególności pod kątem innowacyjnych rozwiązań, które warto wkomponować do obecnego wachlarza usług i dostosowujemy swoje usługi do trendów w branży. Dzięki temu systemy i pozostałe usługi są dopasowane do potrzeb naszych Klientów oraz tendencji pojawiających się na rynku. Możliwie przewidujemy przyszłe zainteresowanie naszymi usługami i planujemy długofalowo, stale aktualizując zakres naszych ofert.

 

Chcemy się zmieniać, aby coraz lepiej i szybciej odpowiadać na zmieniające się warunki.

WSPÓŁPRACA I WSPARCIE

Dzięki naszym autorskim narzędziom, unikatowym danym oraz wiedzy i doświadczeniu specjalistów możemy pracować z Klientami kompleksowo, prowadząc ich od celu po osiągnięcie zamierzonego efektu, jednocześnie biorąc odpowiedzialność za realizowane działania. Korzystający z usług Grupy, mimo wielu podmiotów należących do Digitree Group, mają komfort współpracy z jednym partnerem biznesowym.

 

Wierzymy, że współpraca powoduje, że 1 + 1 to znacznie więcej niż 2. W Grupie mamy ekspertów z różnych dziedzin którzy razem tworzą wartość.

SZACUNEK I TRANSPARENTNOŚĆ

W Grupie najwyższymi wartościami są: szacunek, uczciwość, i transparentność. Komunikacja opiera się na zasadzie otwartości oraz równości.
Jesteśmy świadomi znaczenia i konieczności zapewnienia różnorodności, zwłaszcza przy wyborze władz oraz kluczowych managerów w Grupie Digitree Group. Nadrzędną zasadą jest poszanowanie i docenianie indywidualnych różnic poszczególnych członków zespołu i wykorzystywanie ich osobistego potencjału.
W Grupie Digitree Group sprzeciwiamy się wszelkim formom dyskryminacji i rasizmu, obowiązuje także bezwzględny zakaz mobbingu.

 

W stosunku do naszych Klientów i nas samych. Transparentność pozwala nam szybciej podejmować decyzje.

KLIENCI ZAWSZE W CENTRUM

Budujemy długofalowe relacje z Klientami. Jesteśmy uważni na ich potrzeby i stale doskonalimy wachlarz naszych usług. Komunikujemy się z zachowaniem najwyższych standardów transparentności, konkurencyjności oraz z poszanowaniem wartości i zasad etycznych wyznawanych przez naszych Klientów.

 

Bez Klientów nie byłoby naszej firmy. Ich potrzebny, obecne i przyszłe, definiują nasze zadania.

PODEJMUJEMY INTELIGENTNE RYZYKA

Inteligentne zarządzanie ryzykiem jest nieodłącznym elementem naszej działalności i stanowi fundament rozwoju Grupy Digitree Group. Dokonujemy bieżącej analizy i oceny ryzyka związanego z prowadzoną działalnością, a także ryzyka związanego ze specyfiką rynku, na którym działają wszystkie Spółki wchodzące w skład Grupy Digitree Group.

 

W naszej działalności brak ryzyka oznacza długofalową porażkę. Ryzykując, wybieramy nisze, dające dysproporcjonalne szanse rozwoju.

KAŻDY Z NAS JEST WŁAŚCICIELEM

To właśnie Pracownicy i Współpracownicy wraz z Klientami i akcjonariuszami, tworzą siłę Grupy Digitree Group i stanowią jej nieodłączny element. Każdy z nich jest ważny i definiuje Grupę jako całość, dlatego tak istotne są: dbałość o wizerunek Grupy i jej dobre imię, lojalność, przestrzeganie ogólnie przyjętych norm zachowania i tych, zdefiniowanych w niniejszym Kodeksie i innych aktach wewnętrznych Spółek, budowanie właściwej kultury pracy oraz efektywnej, rzetelnej i transparentnej komunikacji.

 

Nie tylko jako Pracownicy odpowiedzialni za firmę, ale również managerowie komunikujący się ze wszystkimi wokół.

 

Zagadnienia środowiskowe, sprawy społeczne i pracownicze stanowią ważny element naszego rozwoju

Rozumiemy ryzyka, związane ze zmianami klimatu oraz nasz wpływ na kapitał naturalny, ludzki i społeczny. Łączymy perspektywy różnorodnych interesariuszy. Jesteśmy świadomi konieczności zapewnienia należytych warunków pracy, poszanowania i równych praw wszystkich pracowników oraz efektywnego dialogu z otoczeniem.

KAPITAŁ NATURALNY

Tak jak każda organizacja, wpływamy na klimat poprzez emisje gazów cieplarnianych, powstałych w wyniku bezpośredniej działalności, takiej jak spalanie paliw w obiektach biurowych lub samochodach służbowych, czy korzystanie z energii elektrycznej w biurach.

CELE: 

1.Monitorowanie emisji gazów cieplarnianych od 2021 roku.
2.Redukcja zużycia energii elektrycznej do końca 2023 roku (w porównaniu do 2019 roku).
3.Wprowadzenie ekologicznego papieru pochodzącego z recyklingu do końca 2023 roku.

 

KAPITAŁ LUDZKI

Digitree Group wykorzystuje w swojej działalności kapitał ludzki, którym są nasi pracownicy oraz dostawcy. Wnoszą oni duży wkład w nowoczesne rozwiązania technologiczne, oferowane przez Grupę.

CELE:

1.Wprowadzenie od 2021 roku wskaźnika ogólnej satysfakcji do pracowniczych ocen rocznych i zwiększenie jego poziomu w kolejnym roku kalendarzowym tj. 2022 roku.
2.Wprowadzenie kwartalnych, sformalizowanych, grupowych spotkań zarządu z pracownikami Grupy począwszy od 2021 roku.
3.Rozpoczęcie od 2021 roku monitoringu poziomu wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w poszczególnych grupach zaszeregowania.
4.Zwiększenie liczby szkoleń / pracownika w Grupie Kapitałowej do osiągnięcia poziomu 80% przeszkolonych pracowników w roku 2022 i w 2023.

 

KAPITAŁ SPOŁECZNY

Poszczególne grupy interesariuszy są dla nas bogatym źródłem inspiracji dlatego dbałość o te relacje jest jednym z naszych priorytetów.

CELE:

1.Zawiązanie współpracy z jedną z lokalnych uczelni wyższych do końca 2023 roku (program stażowy).
2.Wprowadzenie odgórnej kwoty wsparcia finansowego dla lokalnych inicjatyw społecznych począwszy od 2021 roku.
3.Wprowadzenie cyklicznych ankiet satysfakcji Klientów w spółce matce począwszy od 2021 roku (ankieta NPS) i zwiększenie poziomu satysfakcji Klientów w kolejnym 2022 roku o 5 pkt.

Mapa Strategii drogowskazem do osiagnięcia naszych celów!

 

Strategia określa, w którym kierunku zmierzamy i co chcemy osiągnąć. Niezwykle ważne jest jednak nie tylko określenie założeń i celów, do których dążymy, ale zdefiniowanie drogi, którą chcemy podążać, aby znaleźć się w odpowiednim miejscu. Tym samym, Digitree Group będzie dążyć nie tylko do realizacji ambicji strategicznych w trzech filarach wzrostu biznesu, ale również do realizacji szeregu innych wskaźników w odpowiednich obszarach Strategii. Doskonale obrazuje to nasza  Mapa Strategii.