Raporty ESPI

56/2019 Rozpoczęcie likwidacji jednej ze spółek zależnych od Emitenta

20.12.2019 r. PDF • 133.57 KB

55/2019 Decyzja o likwidacji jednej ze spółek zależnych od Emitenta

22.11.2019 r. PDF • 126.72 KB

54/2019 Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki w przedmiocie zmiany nazwy Emitenta

08.11.2019 r. PDF • 426.92 KB

53/2019 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej SARE za trzy kwartały 2019 r.

05.11.2019 r. PDF • 165.1 KB

52/2019 Zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki zależnej w ramach Programu Opcji Prezesa Zarządu

14.10.2019 r. PDF • 147.08 KB

51/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SARE S.A. w dniu 30.09.2019 r.

30.09.2019 r. PDF • 162.33 KB

50/2019 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE S.A. w dniu 30.09.2019 r.

30.09.2019 r. PDF • 329.91 KB

48/2019 Zawarcie umowy inwestycyjnej

13.09.2019 r. PDF • 163.65 KB

47/2019 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy inwestycyjnej

11.09.2019 r. PDF • 157.59 KB

46/2019 Uchwała Zarządu w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej SARE o wyrażenie zgody na zawarcie umowy inwestycyjnej

09.09.2019 r. PDF • 158.58 KB

45/2019 Powołanie Prokurenta

27.08.2019 r. PDF • 175.39 KB

43/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE S.A. wraz z projektami uchwał

22.08.2019 r. PDF • 501.24 KB

42/2019 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt inwestycyjny oraz aneksu do umowy o kredyt obrotowy

13.08.2019 r. PDF • 155.7 KB

41/2019 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej SARE za pierwsze półrocze 2019 r.

09.08.2019 r. PDF • 170.01 KB

40/2019 Rozpoczęcie procesu pozyskania inwestora dla spółki Adepto sp. z o.o. oraz Cashback Services sp. z o.o.

09.08.2019 r. PDF • 151.85 KB

39/2019 Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

08.08.2019 r. PDF • 386.12 KB

37/2019 Zawarcie przez Emitenta drugiego porozumienia zmieniającego do umowy sprzedaży akcji

26.07.2019 r. PDF • 158.89 KB

36/2019 Komunikat KDPW w sprawie daty rejestracji 194.224 akcji serii E i G spółki SARE S.A.

24.07.2019 r. PDF • 157.5 KB

35/2019 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 194.224 akcji zwykłych na okaziciela serii E i G spółki SARE S.A.

22.07.2019 r. PDF • 158.79 KB

34/2019 Zawarcie przez Emitenta porozumienia zmieniającego umowę sprzedaży akcji

18.07.2019 r. PDF • 159.65 KB

33/2019 Powołanie Członka Zarządu

10.06.2019 r. PDF • 168.72 KB

32/2019 Rejestracja akcji serii E i G w KDPW

04.06.2019 r. PDF • 154.95 KB

31/2019 Rezygnacja Członka Zarządu

31.05.2019 r. PDF • 152.91 KB

30/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SARE S.A. w dniu 30.05.2019 r.

30.05.2019 r. PDF • 161.94 KB

29/2019 Powołanie Rady Nadzorczej SARE S.A. na nową kadencję

30.05.2019 r. PDF • 188.53 KB

28/2019 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE S.A. w dniu 30.05.2019 r.

30.05.2019 r. PDF • 601.46 KB

27/2019 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

29.05.2019 r. PDF • 152.81 KB

26/2019 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

28.05.2019 r. PDF • 151.25 KB

24/2019 Wypłata dywidendy ze spółki zależnej

21.05.2019 r. PDF • 139.99 KB

23/2019 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej SARE za pierwszy kwartał 2019 r.

09.05.2019 r. PDF • 159.68 KB

21/2019 Korekta raportu ESPI 21/2019

08.05.2019 r. PDF • 185.05 KB

22/2019 Odwołanie Zarządu Spółki SARE S.A. i powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję

06.05.2019 r. PDF • 206.32 KB

21/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE S.A. wraz z projektami uchwał.

26.04.2019 r. PDF • 692.31 KB

20/2019 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

29.03.2019 r. PDF • 265.42 KB

19/2019 Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany wysokości kapitału zakładowego

27.03.2019 r. PDF • 183.23 KB

18/2019 Powołanie Członka Rady Nadzorczej SARE S.A.

19.03.2019 r. PDF • 142.06 KB

17/2019 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej SARE za rok 2018.

19.03.2019 r. PDF • 126.62 KB

16/2019 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadane udziału w ogólnej liczbie głosów

04.03.2019 r. PDF • 461.22 KB

15/2019 Umowy istotne

01.03.2019 r. PDF • 140.51 KB

14/2019 Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki w przedmiocie zmiany wysokości kapitału zakładowego

01.03.2019 r. PDF • 199.71 KB

13/2019 Otrzymanie korekty zawiadomienia akcjonariusza z dnia 17 stycznia 2019 r.

19.02.2019 r. PDF • 1830.63 KB

12/2019 Zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa

01.02.2019 r. PDF • 107.86 KB

11/2019 Aktualizacja ceny transakcji

30.01.2019 r. PDF • 119.54 KB

10/2019 Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku.

30.01.2019 r. PDF • 124.59 KB

09/2019 Zawarcie umowy objęcia akcji oraz przeniesienia własności udziałów.

30.01.2019 r. PDF • 123.31 KB

08/2019 Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego oraz aneksu do umowy kredytu obrotowego

29.01.2019 r. PDF • 159.17 KB

07/2019 Zawarcie umowy objęcia akcji i umowy potrącenia

21.01.2019 r. PDF • 122.76 KB

06/2019 Zawarcie umowy objęcia akcji i umowy potrącenia

21.01.2019 r. PDF • 141.24 KB

05/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SARE S.A. w dniu 21.01.2019 r.

21.01.2019 r. PDF • 176.34 KB

04/2019 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE S.A. w dniu 21.01.2019 r.

21.01.2019 r. PDF • 206.31 KB

03/2019 Otrzymanie zawiadomienia o zbyciu znacznego pakietu akcji

17.01.2019 r. PDF • 775.54 KB

01/2019 Zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa

02.01.2019 r. PDF • 108.12 KB